Klauzula RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Ochrona danych osobowych

Na mocy przepisów wynikających z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane: „RODO”) informujemy, że:

1.1. Administratorem danych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO SFCP Solution Focused Coaching Polska Piotr Godleś z siedzibą w Gdyni 81-424, przy ul. M. Kopernika 32 lok. 1, e-mail: biuro.sfcoaching(at)gmail.com.

1.2. Dane będą przetwarzane w celu:

 1. a) wykonania zawartej umowy tj. uczestnictwa w szkoleniu/konferencji/kursie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”),
 2. b) wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „RODO” w związku z przepisami podatkowymi), c) w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”), d) marketingu i promocji produktów i usług własnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”), e) wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).

1.3. Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w punkcie 1.2 mogą być: a) osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy, b) podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów, c) Solution Focused Coaching Polska Piotr Godleś z siedzibą w Gdyni 81-424, przy ul. M. Kopernika 32 lok. 1, d) Odbiorcy danych tacy jak: kurierzy, biuro rachunkowe, banki, kancelarie prawne, Kuratorium Oświaty, Poczta Polska.

1.4. Dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

1.5. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w punkcie 2:

 1. a) w związku z realizacją zawartej umowy, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń – osoby kończące kształcenie w SFCP Solution Focused Coaching Polska Piotr Godleś z siedzibą w Gdyni 81-424, przy ul. M. Kopernika 32 lok. 1 otrzymują Certyfikat Ukończenia, w którym wymagany jest (przetwarzany) nr PESEL lub data urodzenia Uczestnika, który służy tylko i wyłącznie do wydania ważnego Certyfikatu Ukończenia kursu,
 2. b) w związku z marketingiem usług oferowanych przez Administratora, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.

1.6. Uczestnikowi kursu przysługują następujące prawa:

 1. a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”,
 2. b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,
 3. c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,
 4. d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”, e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”,
 5. f) Uczestnikowi kursu przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”.

1.7. Uczestnikowi kursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uzna, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”.

1.8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy – tj. udziału w szkoleniu/konferencji/kursie stacjonarnych na Sali lub online w czasie rzeczywistym przez Internet. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy – zamówienia.

 1. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i uzupełniania.
 3. Uczestnik wyraża zgodę na robienie zdjęć i filmów podczas zajęć i wykorzystanie swojego wizerunku do celów autopromocji SFCP (materiały drukowane, Internet).

 

Print Friendly, PDF & Email