Certyfikacja w SFCP

WYMOGI DO CERTYFIKATU
Professional Coach SFCP
dla absolwentów Szkoły Coachów SFCP lub Studiów podyplomowych Life&Business Coaching organizowanych przez SFCP

 1. Ukończenie Szkoły Coachów SFCP lub studiów podyplomowych Life&Business Coaching (obecność + zaliczenie testu, m.in. 70% poprawnych odpowiedzi).
 2. Pozytywne zaliczenie egzaminu praktycznego (w postaci 3 nagrań sesji coachingowych z klientem/klientami) oraz pozytywna rekomendacja Mentora/Superwizora SFCP).
 3. Udokumentowanie przynajmniej 20 sesji coachingowych (z min. 5 klientami) – zaliczane są sesje trwające 60 minut w postaci tabeli  godzin coachingowych (wg wzoru SFCP)
 4. Opłacenie certyfikacji zgodnie z obowiązującymi stawkami.

Do certyfikacji należy przystąpić w ciągu roku od ukończenie szkolenia. Po przekroczeniu tego terminu obowiązują uczestnictwo w 5 spotkaniach superwizyjno-mentoringowych z Mentorem/Superwizorem SFCP (płatnych zgodnie z obowiązującą stawką).

Certyfikat wydawany jest na okres 3 lat.

ZASADY EGZAMINY PRAKTYCZNEGO 

Celem egzaminu praktycznego jest potwierdzenie kwalifikacji oraz umiejętności prowadzenia samodzielnych sesji coachingowych zgodnie ze standardami SFCP i ICF.

Egzamin przeprowadza wyłącznie uprawniony Mentor/Superwizor SFCP.

Wymagania:

 1. Nagranie i dostarczenie w postaci pliku audio trzech sesji coachingowych z klientem/klientami
 2. Nagranie podlega ocenie przez uprawnionego Mentora/Superwizora.
 3. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Mentora/Superwizora kandydat otrzymuje informacje zwrotną dotyczącą przeprowadzonych sesji wraz z rekomendacją Mentora/Superwizora.
 4. Czas trwania weryfikacji dokumentacji: 1-3 miesiące.
 5. Po upływie tego okresu kandydat otrzymuje decyzję dotyczącą przyznania lub odmowy przyznania certyfikatu.

WYMOGI DO CERTYFIKATU
Professional Coach SFCP
dla absolwentów innych szkół coachingowych

 1. Zaświadczenie o ukończeniu szkoły coachingu.
 2. Ukończenie szkolenia z ABC coachingu SFCP w wymiarze min. 30 godzin.
 3. Zaliczenie egzaminu teoretycznego z podstaw coachingu solution focused.
 4. Odbycie 10 godzin mentoringu/superwizji z Mentorem/Superwizorem SFCP.
 5. Pozytywne zaliczenie egzaminu praktycznego (w postaci 3 nagrań 30 minutowych sesji coachingowych z klientem/klientami przeprowadzonych w podejściu solution focused wraz ze stenogramem (zapisem tekstowym każdej nagranej sesji) oraz pozytywna rekomendacja Mentora/Superwizora).
 6. Udokumentowanie przynajmniej 50 sesji coachingowych (z min. 5 klientami) – zaliczane są sesje trwające 60 minut (także bezpłatne) w postaci tabeli godzin coachingowych (wg wzoru SFCP)
 7. Opłacenie procesu certyfikacji zgodnie z obowiązującymi stawkami.

Certyfikat wydawany jest na okres 3 lat.

ODNOWIENIE CERTYFIKATU

W związku z utrzymaniem najwyższych standardów SFCP potwierdza kompetencje na poziomie Professional Coach na okres 3 lat. W tym czasie coach zobowiązany jest do podnoszenia jakości swojego warsztatu. Potwierdzenie aktualnych kompetencji w zakresie coachingu odbywa się automatycznie po spełnieniu poniższych warunków:

 1. potwierdzenia aktywnej działalności jako coach (w postaci oświadczenia, iż wykonuje aktywnie praktykę coachingową – zgodnie ze wzorem SFCP)
 2. oraz uzyskanie rekomendacji Superwizora SFCP na podstawie udokumentowanego uczestnictwa w min. 20 godzinach sesji mentoringowych lub superwizyjnych u mentora/superwizora SFCP.

Niezbędne dokumenty należy przesłać na adres mailowy biuro.sfcoaching@gmail.com na minimum miesiąc przed upływem ważności certyfikatu.

Szczegółowe informacje dotyczące procesu certyfikacji udziela biuro SFCP: biuro.sfcoaching@gmail.com